Hollandse boodschappen over de hele wereld

Harteveld

Harteveld
Prijs:
€ 14,00
Alcoholische dranken | Jonge Jenever 100CL - 35% Vol
In 1780 kocht Abraham Hartevelt de distilleerderij “De Fransche Kroon” aan de Langegracht in Leiden en geeft deze distilleerderij de naam distilleerderij Hartevelt mee. Abraham overleed in 1793 en liet alles na aan zijn zonen Adrianus en Joannes. Zij bleken, behalve het bedrijf, ook zijn streven naar expansie te hebben geërfd.
Het bedrijf bleef succesvol in familiehanden totdat Jacobus Hartevelt Abrahamszoon, enig lid van de firma en de laatste van het geslacht dat sinds 1780 onafgebroken het bedrijf had bestuurd, in 1917 overleed.
In 1918 werd het bedrijf omgezet in een naamloze vennootschap. Het vanouds bekende Hartevelt en Zoon bleef echter bewaard in naam van de NV: Distilleerderij De Fransche Kroon, voorheen Hartevelt en Zoon. Naast de landelijke “prima jenever” maakte Hartevelt het zogeheten “Leids type”, speciaal voor de Leidenaren die een iets hardere en scherpere smaak wensten. De crisisjaren doorstond Hartevelt uitstekend. In 1967, toen de overname door Bols voor de deur stond, kon het bedrijf terugzien op een naoorlogse periode van ongekende expansie. Tot 1971 hebben de gebouwen aan de Langegracht nog dienst gedaan als één van de vier regionale distributiecentra van Bols. Daarna zijn de gebouwen aan de gemeente Leiden verkocht en in 1983 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

in 1780 Abraham Habte bought the distillery "De Fransche Kroon" to the long Canal in Leiden and gives this distillery called distillery Hada with it. Abraham died in 1793 and left everything to his sons Adrianus and Joannes. They turned out, except the company, also his pursuit of expansion to have inherited.
The company remained in family hands until successful Jacobus Habte Abraham's son, any member of the firm and the last of the sex that had controlled the company continuously since 1780, died in 1917.
In 1918, the company was converted into a limited company. The well-established Habte and son, however, remained preserved in the name of the French Crown, formerly Hada NV: Distillery and son. In addition to the rural "fine gin" made Hada the so-called "Leiden type", especially for the Lead owners who wanted a slightly harder and sharper taste. The crisis years endured Habte excellent. In 1967, when the takeover by Baker for the door was, the company could look back on a postwar period of unprecedented expansion. Until 1971, the buildings on the Long canal still served as one of the four regional distribution centers of Bols. Afterwards the buildings sold to the city of Leiden and in 1983 on the municipal monuments list.