Hollandse boodschappen over de hele wereld

Frutesse

Frutesse
Prijs:
€ 2,49
Appelstroop | Rinse appelstroop / apples syrup
Frutesse Rinse Appelstroop

Dit is het traditionele recept van mijn voorvader Joris Visschers. Hij had van zijn eigen appels stroop gestookt. Alleen... toen hij proefde was dat wel erg zuur! Daar moest dus iets bij om de stroop zoeter te maken. Zijn buurman, die boer was, teelde suikerbieten; daarvan kon ook stroop gestookt worden. Joris besloot het uit te proberen en maakte een mengsel van appelstroop en suikerbietenstroop. En met succes: het was een lekker friszure combinatie die door veel mensen gegeten zou gaan worden. In de tijd van Joris Visschers verschilde de verhouding tussen suikerbieten en appels elk jaar weer. Had hij meer appels over, dan gingen er meer appels in de stroop. Had hij minder appels over, dan gingen er minder appels in de stroop.

Tegenwoordig maken we rinse appelstroop natuurlijk altijd met dezelfde verhouding appels en suikerbieten. Voor de Frutesse rinse appelstroop gebruiken we 2 kilo appels voor 1 kilo stroop. IJzer is een belangrijk mineraal in de rinse appelstroop. Aangezien er door verarming van de grond tegenwoordig minder ijzer in de appels en suikerbieten zit, voegen we extra ijzer toe om dezelfde hoeveelheid ijzer te krijgen als vroeger: 25mg per 100g stroop. 2 boterhammen leveren dan ook al 50% van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) ijzer.

Frutesse Rinse appelstroop

This is the traditional recipe of my ancestor Joris Visschers. He had his own apples syrup fired. Only ... when he tasted that was very acidic! There had to be something to make the syrup sweeter. His neighbor, that farmer was, grew sugar beets; It could also be fired syrup. Joris decided to try it out and made a mixture of Apple syrup and sugar beet syrup. And with success: it was a nice lightly sour combination that was going to be eaten by many people. In the time of Joris Visschers differed the relationship between sugar beets and apples every year. He had more apples over, then went there more apples in the syrup. He had less apples over, then went there less apples in the syrup.

Nowadays, of course, always with the same proportion we rinse appelstroop apples and sugar beets. For the Frutesse rinse appelstroop we use 2 pounds of apples for 1 kilo of syrup. Iron is an important mineral in the rinse appelstroop. Since there by impoverishment of the land nowadays less iron in the apples and sugar beet is, we add extra iron to get the same amount of iron as it used to be: 25 mg per 100 g syrup. 2 slices of bread supply already 50% of the recommended dietary allowance (RDA) iron.